د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته ښه راغلاست
د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز ( د مالي استخباراتو واحد) د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون او په نړیواله کچه د متعارف شوو معیارونو په ځانګړي ډول د مالي اقداماتو ادارې د کاري ډلې Financial Action Task Force د وړاندیزونو پر بنسټ د افغانستان بانک لخوا په 2006 میلادی کال کې تاسیس شو. د پیسو مینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون پر بنسټ د مالي استخباراتو واحد د خپلو دندو او فعالیتونو په برخه کې یوه مستقله اداره ده، همدارنګه د پریکړو، شکمنو مالي راپورونو د لاسته راوړلو، شننې، د پیسو مینځلو په تړاو د نورو معلوماتو، اصلي جرمونو او تروریزم د تمویل په برخه کې د قانون د حکمونو سره سم د بشپړ استقلالیت څخه برخمن دی. د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د مالي چارو د څارنې ، تنفیذي او عدلي مراجعو سره یو ځای د پیسو مینځلو او تروریزم د تمویل اړوند فعالیتونو د پیژندنې او د هغوې په وړاندې د مبارزې لپاره د مناسبې فضا رامنځته کولو لپاره هڅې کوي.
خبرونه او پیښې

مسافرین
له افغانستان څخه بهر او داخل ته سفر
هغه اشخاص چې هیواد ته ننوځي او یا هم هیواد پریږدي نشي کولای پیسې، اسعار، بې نومه معاملې وړ سندونه، سره زر یا له شلو زرو (20000) امریکایي ډالرو یا په نورو اسعارو د هغو له معادل څخه په زیات ارزښت نور قیمتي فلزات او کریمه احجار له ځانه سره ولیږدوي یا د هیواد دننه یا بهر ته ....
خبرتیا