• رییس جمهور کشور گزارش د افغانستان بانک مبنی بر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم را استماع نمود
  • چهارمین نشست کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برگزار گردید.
  • مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان خوش آمدید
  • مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان خوش آمدید
  • کمیتۀ کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم برای نخستین بار ایجاد و تدویر جلسه نمود
به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان خوش آمدید
مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و براساس معیارات متعارف بین المللی مشخصاً، پیشنهادات گروه کاری اقدامات مالی (Financial Action Task Force) بمنظور جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پولشویی و تمویل تروریزم در سال 2006 در چوکات دافغانستان بانک تأسیس گردید است. بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل در فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون می باشد. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همگام با ناظرین امور مالی، مراجع تنفیذی و عدلی جهت ایجاد و نگهداری فضای مناسب در شناسایی و مبارزه با فعالیت های پول شویی و تمویل تروریزم تلاش می ورزد.
اخبار و رویداد ها

تدویر برنامه آموزشی تخنیکی در رابطه به کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم برای کارمندان گمرکات میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی، حیرتان و آقینه

 تاریخ: 04 الی 05 جوزا 1400
 محل:  ریاست گمرک ولایت بلخ افغانستان


چهارمین نشست کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برگزار گردید

 تاریخ: 11 حوت 1399
 محل:  دافغانستان بانک، کابل افغانستان


تدویر برنامه آموزشی برای شرکت های خدمات پولی و صرافی

 تاریخ: 1 دلو 1399
 محل:  کابل، افغانستان


برنامه آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی به شرکتهای خدمات پولی خوافی، بینظیر رحمانی و برادران زیارتجائی تدویر گردید

 تاریخ: 22 جدی، 1399
 محل:  هرات ،افغانستان


تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیلبرنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ، تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت فراه تدویر شد

 تاریخ: 24 قوس، 1399
 محل:  فراه ،افغانستان


تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و واحد استخبارات مالی کشور اردن به امضا رسید

 تاریخ: 10 قوس، 1399برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ، تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت هرات تدویر شد.

 تاریخ: 3 - 10 عقرب 1399
 محل:  هرات ،افغانستانبرنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیقبرنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت کندهار تدویر شد.

 تاریخ: 23 و 24 میزان 1399
 محل:  کندهار ،افغانستانبرنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت بامیان تدویر شد

 تاریخ: 12 میزان 1399
 محل:  بامیان ،افغانستانبرنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای مشترکین در پروسه لیلام اسعار تدویر گردید

 تاریخ: 2 و 4 سنبله 1399
 محل: کابل ،افغانستانبرنامه آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی به شرکت خدمات پولی همت غزنوی تدویر گردید

 تاریخ: 21 اسد 1399
 محل: هرات ،افغانستانکمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی برای ارزیابی افغانستان نخستین بار تدویر جلسه نمود

 تاریخ: 5 حمل 1399
 محل: کابل ،افغانستان

مسافران
سفر به داخل و یا خارج از افغانستان؟
شخصی که کشور جمهوری اسلامی افغانستان را ترک می نماید، نمیتواند پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیشتر از بیست هزار (۲۰,۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طریق سیستم ...
اطلاعیه
قطعنامه های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد
به تأسی از احکام مواد 2 و 11 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مواد 6 و 7 مقررۀ اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم و قرار صادرۀ شماره 2793 مؤرخ 22/04/1395 ادارۀ محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، اطلاعیۀ ذیل به آگاهی اشخاص، افراد و نهاد های مربوط دولتی و غیر دولتی رسانیده میشود: